×

Regulamin społeczności Kobiece Pogaduchy

Regulamin, który czytasz dotyczy udostępniania Platformy Kobiece Pogaduchy i zawierania umowy związanych z subskrypcją treści dostępnych w ramach Platformy Kobiece Pogaduchy. W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów oraz informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Platformy Kobiece Pogaduchy. Informacje dostępne na stronie Platformy i w tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy. 

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się ze mną na adres podany poniżej. W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Platformy możesz skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@jakzrozumieckobiete.pl oraz pod numerem telefonu: 517818386. 

Kto udostępnia Treśćcyfrową i Usługi cyfrowe w ramach Platformy Kobiece Pogaduchy? 

Platforma Kobiece Pogaduchy należy do Barbary Budziak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jak Zrozumieć Kobietę Barbara Budziak wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6852340296 oraz REGON 386063033. 

Kogo dotyczy ten Regulamin? 

Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w ramach Platformy, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jak również pozostali przedsiębiorcy. 

Wyjaśnienie definicji 

Usługodawca

Platforma Kobiece Pogaduchy należy do Barbary Budziak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jak Zrozumieć Kobietę Barbara Budziak wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6852340296 oraz REGON 386063033.

Platforma

Serwis internetowy o charakterze Platformy subskrypcyjnej. 

Formularz zamówienia

Formularz służący do złożenia zamówienia na Subskrypcje. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranej Subskrypcji do Koszyka, uiszczenia płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zawarcia Umowy. 

Klient 

To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Subskrypcji. 

Przedsiębiorca 

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera Umowę, której przedmiotem jest Subskrypcja, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy. 

Konsument 

To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta 

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera Umowę, której przedmiotem jest Subskrypcja, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG). 

Konto Klienta 

To indywidualny dostęp Klienta na stronie Platformy określany adresem e-mail oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta. Konto tworzone jest przed Usługodawcę po zawarciu umowy o prowadzenie Konta Klienta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Treść cyfrowa 

To dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

Usługa cyfrowa 

To usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych. 

Subskrypcja 

To indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej i/lub Usługi cyfrowej oraz innych funkcjonalności wskazanych w opisie Subskrypcji (jak np. dostęp do forum), który jest przedmiotem Umowy, i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Subskrypcji oraz ceny brutto są dostępne na stronie Platformy przy prezentowanej Subskrypcji. 

Cena 

Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę. 

Usługa Elektroniczna 

Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Platformy. 

Wymagania Techniczne 

Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Platforma, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy, tj.: 

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej; 
 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych
  przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające
  poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych; 
 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet
  Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Umowa 

To umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Platformy lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia na Platformie Treści i/lub Usługi cyfrowej, usług zgodnych z Subskrypcją wybraną przez Klienta, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

Umowa może mieć charakter autoodnawialny co oznacza, że Klient powinien dokonać anulowania Subskrypcji przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, jeśli nie chce zawierać kolejnej Umowy, przy czym kolejna Umowa będzie taka sama jak ta, która obowiązywała uprzednio, przy czym, w razie zmiany Regulaminu, kolejna Umowa zawierana jest zgodnie z treścią aktualnego Regulaminu. 

Umowa o świadczenie usług 

Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Platformy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Zamówienie 

To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Platformy, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącą Subskrypcji i kierowane jest do Usługodawcy oraz w ramach której Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie. 

Koszyk 

Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Platformy polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Subskrypcji, wpisaniu kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetleniu podsumowania dot. Ceny poszczególnych Subskrypcji.

Promocje 

Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach, np obniżenie ceny treści lub usługi cyfrowej.

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

Regulamin 

Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Platformy będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 

Cena Początkowa 

Pierwsza Cena Produktu, w której pojawiła się Subskrypcja na Platformie. 

Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni 

Najniższa Cena, w której Subskrypcja była dostępna na Platformie w ciągu ostatnich 30 dni. 

Cena Promocyjna 

Cena Subskrypcji na Platformie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji. 

Ogólne warunki korzystania z platformy Kobiece Pogaduchy

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient. 
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zamówień na Platformie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami. 
 3. Wszystkie ceny Subskrypcji są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 4. Do poprawnego korzystania ze Platformy konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem z aktualnym systemem operacyjnym oraz z aktualną przeglądarką internetową, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń dotyczących korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient Platformy zobowiązany jest w szczególności do: 
  • podawania w udostępnionych przez Platformę formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów; 
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych w ramach Platformy w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Platformy; 
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Platformy jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste; 
  • nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa; 
  • niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych na Platformie przez Usługodawcę, także Cen lub opisów Subskrypcji; 
  • niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta; 
  • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.
 7. Klient nie jest uprawniony do przekazywania danych dostępowych do Konta umożliwiającego dostęp do Platformy Kobiece Pogaduchy.
 8. Subskrypcje mogą być prezentowane na Platformie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są na Platformie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której produkt był dostępny na Platformie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).
 9. W przypadku udostępnienia Subskrypcji w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Subskrypcja jest w cenie promocyjnej.
 10. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Platformy Kobiece Pogaduchy Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Subskrypcji Platformy Kobiece Pogaduchy. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez Usługodawcę można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości email. Opinie zamieszczane na Platformie weryfikowane są poprzez weryfikację zamówień złożonych przez Klientów Usługodawcy.
 11. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Platformy nie jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Subskrypcji na stronie Platformy.
 12. Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne, mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Platformy oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).
 13. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem Usługodawca posiada prawo usunięcia treści bezprawnych, które zostały dostarczone przez Klienta, jak również zachowuje prawo do wypowiedzenia Umowy z natychmiastowym terminem wypowiedzenia.

Usługi Elektroniczne na stronie Platformy, w tym zakładanie Konta Klienta Platformy 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Platformy nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
  • Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie; 
  • Usługę Konto Klienta, która umożliwia oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta dostęp do Subskrypcji za pomocą Konta po zalogowaniu na stronie Platformy; 
  • Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie; 
  • Usługę umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka. 
 2. Usługodawca świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy, której przedmiotem jest Subskrypcja, która nie została odnowiona na kolejny okres.
 3. Klient dokonuje rejestracji Konta poprzez przyjęcie zaproszenia wysłanego za pośrednictwem korespondencji e-mail oraz uzupełnienie informacji niezbędnych do założenia Konta. 
 4. Klient zarządza Subskrypcją i płatnościami za pomocą serwisu EasyCart. Konto w serwisie EasyCart tworzone jest po wysłaniu Formularza zamówienia i na podstawie danych w nim wskazanych. Dostęp do konta Klienta w serwisie EasyCart jest możliwy za pośrednictwem linka zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta po wysłaniu Zamówienia. Wiadomość email jest przesyłana do Klienta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres e-mail, podany przez Klienta w Formularzu zamówienia. Umowa o prowadzenie konta w serwisie EasyCart zawierana jest z dostawcą serwisu EasyCart na zasadach wskazanych w regulaminie serwisu EasyCart. 
 5. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: imię i nazwisko, hasło. Klient akceptuje także warunki dostawcy narzędzia, które pozwala mi na prowadzenie Platformy Kobiece Pogaduchy. 
 6. Założenie Konta Klienta na Platformie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go do Usługodawcy. Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Platformy.
 7. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie. 
 8. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie. 
 9. Usługodawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu. 
 10. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.
 11. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta Subskrypcji do Koszyka.
 12. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu. 
 14. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 15. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację. 
 16. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności 

 1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących Subskrypcji poprzez stronę Platformy. 
 2. Główne cechy Subskrypcji oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej Subskrypcji na stronie Platformy.
 3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej. 
 4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Platformy za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia Subskrypcji Klientowi za cenę wskazaną na stronie Platformy płatną przez Klienta. 
 6. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Subskrypcji do Koszyka, po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia, a następnie Klient potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy. 
 7. Klient, który nie posiada konta w serwisie EasyCart, jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. 
 8. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrana Subskrypcja, sposób płatności za Subskrypcję przez Klienta (płatność kartą płatniczą). 
 9. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP. 
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia oprócz wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki prywatności Usługodawcy, regulaminu i polityki prywatności operatora płatności, a także zapłata Ceny za Subskrypcję. 
 11. Naciśnięcie przycisku „Płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybraną Subskrypcję. 
 12. Klient ma możliwość weryfikacji Subskrypcji znajdującej się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia. 
 13. Po kliknięciu przycisku „Płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Platformy. 
 14. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji. 
 15. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia. 
 16. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przed Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą. 
 17. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Subskrypcji, wskazana przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty, nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta. 
 18. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu. 
 19. Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Subskrypcje dostępne na stronie Platformy. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Subskrypcji na stronie Platformy. 
 20. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności: płatność dokonana za pośrednictwem operatora płatności EasyCart.
 21. Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon, został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. 
 22. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest przy pomocy serwisu EasyCart należącego do spółki Eduweb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych. 
 23. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów. 
 24. Płatność następuje z góry. 
 25. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Platformy. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

Subskrypcja 

 1. Subskrypcje prezentowane na stronie Platformy dotyczą treści związanych z rozwojem swoich kompetencji i umiejętności w dziedzinie naturalnego planowania rodziny. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi Subskrypcję zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (adres e-mail i hasło do Konta Klienta na stronie Platformy). Utworzenie Konta Klienta na stronie Platformy, które umożliwia korzystanie z Subskrypcji jest nieodpłatne. Dane dostępowe do konta Klienta w serwisie EasyCart (zarządzanie Umową, której przedmiotem jest Subskrypcja i płatnościami) są przesyłane na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia. 
 3. Ceny Subskrypcji prezentowane są Klientowi na stronie https://jakzrozumieckobiete.pl/platforma/ oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto uwzględniającymi podatki. 
 4. Ze względu na rodzaj i czas trwania Subskrypcji poszczególne warianty Subskrypcji mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów. 
 5. Wszystkie Subskrypcje prezentowane są na stronie Platformy. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy przez Klienta opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Subskrypcji), o ile inaczej nie wskazano w opisie Subskrypcji. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony dla niego przez Usługodawcę na stronie Platformy Kobiece Pogaduchy. 
 6. Dostęp do zawartości Platformy w ramach Subskrypcji określany jest w miesiącach (przy czym przez miesiąc Usługodawca rozumie 30 dni) lub jako dostęp roczny (365 dni). 
 7. Od momentu przesłania Klientowi wiadomości e-mail, w której zawarte są dane umożliwiające dostęp Klienta do Subskrypcji liczony jest okres dostępu Klienta do Subskrypcji. 
 8. Umowa ma charakter autoodnawialny co oznacza, że po upływie okresu trwania Subskrypcji zawierana jest automatycznie kolejna Umowa na zasadach takich samych jak poprzednio obowiązująca Subskrypcja, o ile Klient nie anuluje Subskrypcji na koncie w serwisie EasyCart, przy czym, w razie zmiany Regulaminu, kolejna Umowa zawierana jest zgodnie z treścią aktualnego Regulaminu. 
 9. W każdej jednak chwili Klient może skontaktować się pod wskazanym w tym Regulaminie adresem e-mail i natychmiast zrezygnować z automatycznego odnawiania płatności lub samodzielnie (poprzez wybór odpowiedniej opcji w ramach konta Klienta w serwisie EasyCart) zrezygnować z Subskrypcji z takim samym skutkiem. 
 10. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z Subskrypcji przed końcem cyklu płatności (obowiązywania Umowy na czas nieokreślony), jego odwołanie zostanie uwzględnione natychmiast i nie będzie pobierana opłata za kolejny okres rozliczeniowy (nie zostanie zawarta kolejna Umowa na zasadach określonych w ust. 8).
 11. W przypadku zakupu pakietu Platforma + Kursy NPR, licencja na korzystanie z produktu jest obligatoryjnie udzielana na minimum jeden rok, nawet przy wyborze miesięcznych okresów płatności. Możliwość płatności miesięcznych, nie oznacza udzielenia licencji na miesiąc, tylko rozłożenie płatności za obligatoryjną licencję roczną na mniejsze i równe płatności. Po okresie 12 miesięcy, klient ma prawo zrezygnować w każdym momencie, jednak nie będzie mu przysługiwać prawo do zwrotu proporcjonalnej i opłaconej już części licencji. Oznacza to, że jeśli po upływie pierwszego roku, klient opłaci licencję na kolejny rok i zrezygnuje w trakcie trwania drugiego roku, nie zostanie zwrócona proporcjonalna część za ten drugi opłacony rok. Analogicznie stosuje się zapis do płatności miesięcznych, opłacanych po upływie pierwszego roku, tylko zapis obowiązuje w cyklach miesięcznych.
 12. W przypadku wyboru metody płatności miesięcznej za licencję roczną, Nabywca zobowiązuje się do zapewnienia na koncie wymaganych środków, w przypadku płatności cyklicznych za pomocą karty płatniczej lub kredytowej.
 13. Rezygnacja z umowy która przeszła na czas nieokreślony, czyli po 12 miesięcznym minimalnym okresie trwania umowy, jest realizowana na życzenie klienta i standardowo zgodnie z Art. 77. § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego. Jednak dla ułatwienia rezygnacja jest też możliwa poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji na kontaktowy adres e-mail (kontakt@jakzrozumieckobiete.pl) i następuje po potwierdzeniu otrzymania rezygnacji przez Usługodawcę w ciągu 14 dni roboczych.
 14. Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zakupie Subskrypcji lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Subskrypcji, w szczególności poprzez przesłanie linku do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi w zakresie treści i materiałów dostępnych w całości w tym czasie. 
 15. Jeżeli w opisie Subskrypcji Usługodawca określił inny termin dostarczenia Subskrypcji, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Platformy (przedsprzedaż).
 16. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę:
  a)  której przedmiotem jest Subskrypcja, i której okres obowiązywania wynosi od 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie z zachowaniem terminu 14 dni wypowiedzenia,
  b)  której przedmiotem jest Subskrypcja, i której okres obowiązywania wynosi więcej niż 3 miesiące do 6 miesięcy włącznie z zachowaniem terminu 30 dni wypowiedzenia, przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu skuteczne jest na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone,
  c) której przedmiotem jest Subskrypcja, i której okres obowiązywania wynosi więcej niż 6 miesięcy z zachowaniem terminu 60 dni wypowiedzenia, przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu skuteczne jest na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone.
  W takim przypadku Usługodawca zwróci Użytkownikowi Cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonaną do dnia rozwiązania Umowy i z uwzględnieniem poniesionych nakładów, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Jeśli wypowiedzenie następuje bez ważnego powodu, Usługodawca uprawniony jest do domagania się odszkodowania spowodowanego wypowiedzeniem Klienta.
 17. Oświadczenie o wypowiedzeniu Użytkownik składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail wskazany w Regulaminie. Usługodawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta. 
 18. Umowa wygasa z upływem okresu wypowiedzenia, który jest liczony od dnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie lub na koniec miesiąca, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu zgodnie z Regulaminem. Usługodawca zwróci Cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które Usługodawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej po stronie Usługodawcy na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów Usługodawca zwróci Klientowi Cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej do dnia rozwiązania Umowy i wydatki, które Usługodawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy. Zwrot środków nastąpi na kartę płatniczą użytą przez Klienta podczas składania Zamówienia, o ile Klient nie wskaże innego sposobu zwrotu środków.

Prawa autorskie

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Platformy oraz w ramach Subskrypcji. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie, zamieszczając stosowny zapis w opisie Subskrypcji. 
 2. Klient ma prawo korzystać z Subskrypcji wyłącznie na własny użytek, o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu. 
 3. Zabrania się Klientowi udostępniać treści udostępnionych w ramach Subskrypcji lub danych do swojego Konta Klienta innym podmiotom. 
 4. Dostępne w ramach Platformy Subskrypcje nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej). 
 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
  a)  trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Platformy, w tym Subskrypcji, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  b)  wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści, w tym Subskrypcji, dostępnych na stronie Platformy,
  c)  odpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Subskrypcji, dostępnych na stronie Platformy jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  d)  nieodpłatnego rozpowszechniania treści w tym Subskrypcji, dostępnych na stronie Platformy jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 
 6. O ile w opisie Subskrypcji nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy. 
 7. Wszelkie treści dostępne w ramach Platformy Kobiece Pogaduchy i spełniające przesłanki utworu w rozumieniu prawa autorskiego podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, a Klient lub użytkownik Platformy powinien korzystać z nich wyłącznie na własny użytek. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Usługodawcą za pomocą danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego Regulaminu. 

Uprawnienia w razie niezgodności z Umową 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Subskrypcja jest niezgodna z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Subskrypcji z Umową. 
 3. Jeżeli Subskrypcja jest niezgodna z Umową Konsument może żądać doprowadzenia Subskrypcji do zgodności z Umową. 
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Subskrypcji do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Subskrypcji z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. 
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Subskrypcji z umową oraz wartość Subskrypcji zgodnej z Umową. 
 6. Usługodawca doprowadza Subskrypcję do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Subskrypcji do zgodności z Umową ponosi Usługodawca. 
 7. Jeżeli Subskrypcja jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a)  doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5;
  b)  Usługodawca nie doprowadził Subskrypcji do zgodności z umową zgodnie z punktem 6;
  c)  brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Subskrypcję do zgodności z Umową;
  d)  z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Subskrypcji do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni. 
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Subskrypcji z Umową wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni roboczych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 10. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z rękojmi jest wyłączona.
 12. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 13. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Subskrypcji dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Subskrypcji, istniał w chwili jej dostarczenia. 
 14. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Subskrypcji z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.
 15. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Subskrypcji dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. 
 16. Domniemania w skazane w punktach 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:
  a)  środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  b)  Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Subskrypcji z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku. 
 17. Uprawnienia z tytułu niezgodności Subskrypcji z umową dotyczą Klientów Platformy będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 
 18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Subskrypcji z umową, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy. 
 19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. 

Odstąpienie od umowy

 1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działanie Platformy opiera się w dużym stopniu na dostarczaniu Klientowi Treści cyfrowych (materiały dostępne w całości na Platformie Kobiece Pogaduchy po zalogowaniu).
 5. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Usługodawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Pozasądowe spory, rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń dla konsumentów 

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie i zmiany w regulaminie 

 1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Subskrypcji, Treści lub Usług cyfrowych, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.
 2. Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Platformy o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.
 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem z 30- dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, wypowiedzieć Umowę, której przedmiotem jest Subskrypcja, jeśli działania Klienta wpływają negatywnie na pozostałych członków społeczności Platformy, naruszają dobre imię Usługodawcy lub powodują obiektywną utratę zaufania do Klienta po stronie Usługodawcy, lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Platformy z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Platformy.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Platformy.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy Kodeks cywilny.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.
 4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Platformy zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Platformy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Platformy udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy. 

Usługodawca: Barbara Budziak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jak Zrozumieć Kobietę Barbara Budziak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6852340296 oraz REGON 386063033.

Oświadczam, że odstępuję od Umowy, której przedmiotem jest Subskrypcja: ___________________

Cena brutto: ___________________ 

DANE IDENTYFIKUJĄCE:
Imię i nazwisko: ___________________
Data zawarcia Umowy: ___________________ 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zamówieniu Subskrypcji na naszej stronie Platformy. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________. 

_________________________________

podpis oraz data 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy: 

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Barbara Budziak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jak Zrozumieć Kobietę Barbara Budziak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6852340296 oraz REGON 386063033.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy. 

Oceń