×

Polityka prywatności i plików cookies 

Traktuję Twoje dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z przygotowanym dla Ciebie dokumentem. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzam Twoje dane oraz podstawy prawne, które mi to umożliwiają, informacje o narzędziach, jakie wykorzystuję w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach. 

Moja działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam Cię do regularnego zaglądania do zakładki, na której jest umieszczona ta polityka prywatności i plików cookies.
Dla Twojej wygody na początku dokumentu podaję informację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies. 

Podstawowe informacje

 1. Administratorem danych jest Barbara Budziak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jak Zrozumieć Kobietę Barbara Budziak wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6852340296 oraz REGON 386063033. 
 2. Z administratorem możesz się skontaktować, pisząc na adres e-mail: kontakt@jakzrozumieckobiete.pl.
 3. Pamiętaj, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail czy zapisując się do newslettera,
  przekazujesz mi swoje dane osobowe, np. imię oraz adres poczty e-mail. 
 4. Zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne. 
 5. Ta wersja dokumentu obowiązuje od 11 kwietnia 2023 roku.
 6. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych. 

Obowiązujące zasady

 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail lub zapisu do newslettera.
 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie. 
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie. 

Ochrona danych osobowych

 1. Wiem, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. 
 2. Dokładam jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych. 
 3. Już na tym etapie chcę Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych. Nie wynika to z mojej złej woli, lecz z natury przepisów prawa. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych: 

Obsługa poczty

Wysyłając wiadomość, przekazujesz swoje imię, adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.

Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej

W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Wykorzystanie plików cookies na stronie

Podstawą jest Twoja zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej. 

Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na Facebooku

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie mnie jako administratora Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel księgowy/rachunkowy

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonuję rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wysłanie newslettera

W celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się do newslettera oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora, prawnie uzasadnionego interesu.

Zarządzanie kontem i rejestracja użytkownika poprzez założenie konta, gdzie podajesz swoje dane, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Cele przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także cele archiwalne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży

Poprzez złożenie zamówienia podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (jeśli Cię to dotyczy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.

Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.  Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach. 

Twoje prawa 

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  a)  Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka prywatności, którą właśnie czytasz.

  b)  Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych,
  mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.

  Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin o dwa miesiące na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie.

  c)  Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

  d)  Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

  e)  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.

  f)  Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.

  g)  Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

  h) Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 2. Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa. 

Odbiorcy danych osobowych 

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych. 
 2. Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. 
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Informuję Cię jednak, że podmiot ten gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 
 4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

KS Agency z siedzibą w Gorzycach – firma świadcząca usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Google Workspace – w celu korzystania z poczty elektronicznej,

Easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dostawca serwisu EasyCart) – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia oraz zarządzania subskrypcją Platformy Kobiece Pogaduchy,

Stripe, Inc., z siedzibą w Irlandii – platforma świadcząca usługi finansowe i oferująca oprogramowanie jako platforma usługowa, w celu sfinalizowania dokonanego w sklepie zamówienia,

Biuro rachunkowe Partner z siedzibą w Jaśle –firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych.

Get Response z siedzibą w Gdańsku – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail,

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe,

CircleCo, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, 411 Lafayette Street, 6th Floor New York, NY 10003 – w celu automatyzacji oraz połączenia wielu funkcjonalności (forum dyskusyjne, dostęp do treści video) w jednym narzędziu poprzez połączenie procesów oraz wymianę danych.

 1. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
  a)  Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
  b)  Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  c)  YouTube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  d)  Get Response – https://www.getresponse.com/legal/privacy 
  e)  CircleSo – https://app.circle.so/privacy 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. 

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym w tym przypadku analizowane są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania). 

Korzystam z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazuję, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie. 

Jak długo przetwarzam Twoje dane 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia. 

Twoje dane przetwarzam przez okres:

3 lub 6 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie.

Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.

Do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody. 

Pliki cookies i technologie śledzące 

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. 
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. 
 4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”). 
 5. Pamiętaj, proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. 
 6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
  a) wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, YouTube;
  b) narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics. 

Logi serwera 

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa. 
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują, np. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. 
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. 
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Usługa newsletter 

 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych. 
 2. Dostawcą usługi newsletter jest Gen Response z siedzibą w Gdańsku. 
 3. Twoje dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu wysłania newslettera. 
 4. Twoje dane, tj. imię oraz Twój e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera. 
 5. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera. 
 6. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Będziesz otrzymywać newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przeze mnie. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok mogę zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku mogę usunąć Cię z listy subskrybentów. 
 7. Mechanizm wypisania się z usługi newslettera nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Anuluj subskrypcję (lub inny równorzędny zapis). 
 8. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój jako administratora danych, interes. 
 9. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter. 
 10. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane, masz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 11. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
 12. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu. 

Usługa Google Analytics 

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych. 
 2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision 
 3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. 
 4. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. 
 5. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej przez użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę np. dopasować moją ofertę. 
 6. Uzyskane przez pliki cookies informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Media społecznościowe

 1. Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube. 
 2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP. 
 3. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz moją stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoich profilach społecznościowych, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP. 
 4. Pragnę podkreślić, że nie dysponuję informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie. 
 5. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na mojej stronie, to rekomenduję wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych. 

Udostępnianie materiałów wideo

 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisu Youtube. 
 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanego serwisu. 
 3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

Postanowienia końcowe

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem mojej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich. 
 2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody. 
 3. Korzystaj z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
Oceń